Sicrhau a Gwella Ansawdd

Mae'r Gwasanaeth Sicrhau a Gwella Ansawdd (QAE) yn rhoi ffocws yn y Brifysgol ar gyfer datblygu a gweithredu gweithgaredd sicrhau a gwella ansawdd academaidd, gyda chylch gwaith penodol i oruchwylio'r holl ddarpariaeth y manylir arni yn y Llawlyfr Sicrhau Ansawdd.

Mae'r Llawlyfr Sicrhau Ansawdd yn amlinellu'r polisïau a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â rheoli cyrsiau a addysgir gan arwain at ddyfarniadau a wneir gan Brifysgol De Cymru (PDC). Mae yr un mor berthnasol i Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru (RWCMD) ac mae'n cwmpasu'r holl ddarpariaeth sy'n cario credyd PDC ar lefel 3 ac uwch yn Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (CQFW). Mae gan y Brifysgol drefniadau cydweithredol gyda sefydliadau partner yn y DU a thramor. Mae'r Brifysgol yn dal i fod yn gyfrifol am safonau academaidd a sicrhau ansawdd. Mae llawer o'r prosesau ansawdd safonol a amlinellir yn y Llawlyfr Sicrhau Ansawdd yr un mor berthnasol i ddarpariaeth gydweithredol, lle mae unrhyw amrywiad i'w gael yn y Llawlyfr Partneriaeth ar wahân.

Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir

Galwyd y Rheoliadau Trefniadau Eithriadol (Adran A5 y Rheoliadau ar Gyfer Cyrsiau a Addysgir) i rym am weddill Blwyddyn Academaidd 2019-20 ar ddechrau mis Mehefin 2019. Daeth y rheoliadau arferol yn ôl i rym ar ddechrau Blwyddyn Academaidd newydd 2020-21.

Bydd y Dull Dim Anfantais yn dal i fod yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau ar gyfer Byrddau Asesu Tachwedd 2020. Er enghraifft, gohiriwyd rhai asesiadau y trefnwyd eu cyflwyno yn y flwyddyn academaidd 2019-20 a dim ond ym mis Medi y bydd traethodau hir myfyrwyr ôl-raddedig wedi’u cyflwyno ar y cyfan. Cyflwynir y canlyniadau hyn mewn byrddau yn sesiwn academaidd 2020/21 er eu bod yn dechnegol yn rhan o flwyddyn academaidd 2019/20. Gan y gallai'r cyfnod ar ôl Mawrth 16 2020 fod wedi effeithio ar y modiwlau, ac er mwyn sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth, bydd myfyrwyr yn y mathau hyn o sefyllfaoedd yn ddarostyngedig i'r egwyddorion dim anfantais. Fodd bynnag, ni fydd angen ystyried unrhyw asesiadau a gyflwynir ar gyfer modiwlau ar ôl cofrestru yn 2020/21 o dan y dull dim anfantais oherwydd ni fydd eu dysgu a'u hasesiad arfaethedig wedi cael eu heffeithio. DS: Pe bai'r pandemig yn cael effaith bellach, gallai'r sefyllfa hon newid. 

Ar gyfer myfyrwyr PDC sydd wedi dechrau astudiaethau er 2013. Gellir dod o hyd i gysylltiadau i fersiynau blaenorol o'r Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir hefyd trwy ddilyn y cyswllt uchod.


Mae'r Brifysgol yn gyfrifol am safon y dyfarniadau a wneir yn ei henw ac am sicrhau bod y cyrsiau wedi'u gosod ar y safon gywir o'r cychwyn cyntaf. Pwrpas y broses cymeradwyo cwrs yw sicrhau bod y cwrs arfaethedig yn cynnig strwythur cwrs cydlynol sy'n briodol i enw'r cwrs, lefel y cwrs o fewn y fframwaith cymwysterau cenedlaethol a'r pwnc sydd i'w ddilysu, gan gynnwys unrhyw feincnodau pwnc QAA perthnasol. Mae hefyd yn sicrhau bod y gofynion i fyfyrwyr gyflawni'r canlyniadau dysgu yn glir, bod dulliau dysgu ac addysgu priodol a bod yr asesiad wedi'i gynllunio i brofi'r canlyniadau dysgu. Ysgrifennwyd y gweithdrefnau hyn ar gyfer pawb sy'n ymwneud â datblygu cyrsiau newydd a addysgir. Dylai aelod o staff ymweld â safleoedd SharePoint perthnasol y Gyfadran ar gyfer Sicrhau a Gwella Ansawdd i gael ffurflenni ac arweiniad ar brosesau gan gynnwys cynnig cwrs cychwynnol, dilysu ac ailddilysu, addasiadau a therfyniadau.Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu addysg gynhwysfawr a hygyrch o ansawdd uchel i'w myfyrwyr trwy ystod o gyrsiau.

Mae'r Brifysgol yn gweithredu system dwy haen gydag Arholwr Allanol Cwrs y bydd ei gyfrifoldebau'n rhychwantu eu gwybodaeth pwnc proffesiynol a'u harbenigedd fel academydd wrth weithredu cyrsiau. Y ddwy haen yw byrddau asesu pwnc sy'n ystyried perfformiad modiwlau a byrddau asesu dyfarniadau a dilyniant sy'n ystyried perfformiad modiwlau a byrddau asesu dyfarniadau a dilyniant sy'n ystyried perfformiad cyffredinol y myfyriwr. Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am eich rôl, taliadau, adroddiadau ar wefan yr Arholwyr Allanol.

Mae'r Brifysgol yn diffinio partneriaeth gydweithredol fel unrhyw drefniant lle mae'r Brifysgol yn dyfarnu neu'n rhoi credyd tuag at ddyfarniad ar sail addysg a ddarperir gan, gyda neu mewn sefydliad arall yn y DU neu dramor.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am ein partneriaid cydweithredol, Swyddogion Cyswllt neu Statws Athro Cydnabyddedig ar safle'r Partneriaethau Cydweithredol.

Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn broses sy'n caniatáu i ddarparwyr addysg gydnabod dysgu ardystiedig a dysgu trwy brofiad blaenorol er mwyn i unigolion dderbyn credyd academaidd i wella eu taith ddysgu neu eu rhagolygon gyrfa. Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol yn y Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.    

Mae cais RPL yn cynnwys y camau canlynol:  

  1. Mynegi diddordeb (dylid gwneud hyn yn gynnar, wrth wneud cais os yn bosibl)
  2. Cais RPL
    - Cydnabod Dysgu Ardystiedig Blaenorol
    - Cydnabod Dysgu trwy Brofiad Blaenorol
  3. Gweneud cais/Cofrestru ar gwrs/modiwl
  4. Cyflwyno ac Asesu
  5. Hysbysiad o'r credyd a ddyfarnwyd

Dylid nodi, hyd nes y bydd asesiad a hysbysiad o’r credyd a ddyfarnwyd, efallai na fydd ymgeiswyr yn cwrdd â holl ofynion RPL ac efallai y bydd angen iddynt astudio modiwlau lle na ddyfarnwyd RPL. Gall credyd a ddyfarnwyd trwy'r broses RPL hefyd effeithio ar gymhwysedd cyllid, felly dylid ystyried ymgynghori ag Arian Myfyrwyr a/neu ffynonellau cyllid.