Arholwyr Allanol

Os ydych wedi anghofio'ch enw defnyddiwr neu os oes angen i chi ailosod eich cyfrinair gallwch eu hadalw trwy’r Weinyddiaeth Cyfrif Hunanwasanaeth.

Gallwch gyrchu gwybodaeth eich modiwl a'ch cwrs drwodd UniLearn

Mae'r Llawlyfr Arholwyr Allanol yn darparu manylion rolau, hawliau a chyfrifoldebau arholwyr allanol.

Disgwylir i Arholwyr Allanol Pwnc fynychu o leiaf un bwrdd asesu pwnc fesul deiliadaeth. Disgwylir i Uwch-arholwyr Allanol Dyfarniad fynychu’r Bwrdd Asesu Dilyniant a Dyfarnu. Mae'n ofynnol i bob Arholwr Allanol gyflwyno adroddiad blynyddol i QAS cyn pen 4 wythnos ar ôl mynychu’r bwrdd. Mae'r manylion i'w gweld isod.

Cyfrifoldeb arweinydd y cwrs yw llwytho adroddiadau arholwyr allanol wedi'u cwblhau gydag ymatebion i dudalennau'r cwrs perthnasol ar Blackboard. 

Mae Adroddiad blynyddol yr Arholwr Allanol ar gyfer Byrddau Asesu Pwnc ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 bellach ar gael ar gyfer Arholwyr Allanol Pwnc.

Mae Adroddiad blynyddol yr Arholwr Allanol ar gyfer Byrddau Dyfarnu a Dilyniant ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 bellach ar gael ar gyfer Uwch-arholwyr Allanol Dyfarniad. 

Sylwch fod yn rhaid cwblhau hyn ar-lein ond mae sampl o Adroddiad Cwrs Arholwr Allanol hefyd ar gael i chi ei adolygu cyn eich cyflwyniad ar-lein, pe bai angen hyn.

Os oes angen mynediad at adroddiad 2022/23 arnoch, e-bostiwch ni.

Sylwch fod taliadau'n cael eu rhyddhau ar ôl i adroddiadau gael eu derbyn, eu cymeradwyo a chadarnhad wedi’i dderbyn o bresenoldeb yn y bwrdd asesu.

Manylion Banc Arholwyr Allanol ar gyfer y Gyflogres (Dwyieithog) - Manylion banc ar gyfer y Gyflogres.

Dylid defnyddio’r Ffurflen Hawlio Treuliau Arholwyr Allanol gan Arholwyr Allanol a benodir gan Brifysgol De Cymru.

Canllawiau ar gyfer cwblhau'r Ffurflen Hawlio Treuliau y dylid ei darllen ar y cyd â'r Llawlyfr Teithio, Cynhaliaeth ac Adloniant Busnes


Ffurflenni Ychwanegol:

Profforma Ymweliad Ychwanegol gan Arholwr Allanol

Canllawiau Bwrdd Asesu Dyfarniadau a Dilyniant

Canllawiau Bwrdd Asesu Pwnc